PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS (PZC) ( z Instrukcji)
1. Podstawę formalno - prawną dla powołania Parafialnego Zespołu Caritas (PZC) stanowi Statut Caritas Archidiecezji Poznańskiej z dnia 1997 roku L. dz. 2170/97. Parafialny Zespół Caritas, zwany dalej Zespołem, działa na zasadzie postanowień art. 19 – 33 ww. Statutu Caritas.
2. Celem Zespołu jest niesienie pomocy poszczególnym osobom (rodzinom), zamieszkałym na terenie parafii, bez względu na ich wyznanie i przekonania.
3. Realizacja tego celu stawia przed Zespołem następujące podstawowe zadania:
a) mobilizowanie   wspólnoty   parafialnej do   wspierania działalności charytatywnej ofiarami, czynem i modlitwą,
b) zbieranie informacji o potrzebujących wsparcia i rozpoznawanie zasadności zgłoszeń.
4. Zespół obejmuje swoim działaniem:
a) potrzebujące   opieki   osoby samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne żyjące w ubóstwie,
c) osoby ubogie, samotnie wychowujące dzieci,
d) ludzi uzależnionych: alkoholików, narkomanów,
e) osoby przeżywające inne trudności.
5. Zespół, działając w duchu wiary i modlitwy, dokłada starań, aby parafia stała się prawdziwą wspólnotą miłości. W rym celu:
a) uroczyście obchodzi święta związane z miłosierdziem chrześcijańskim: Święto Miłosierdzia Bożego (w II Niedzielę Wielkanocy), bł. Urszuli Ledóchowskiej (29 maja), św. Antoniego (13 czerwca),  św. Brata   Alberta   (17 czerwca),   NMP Matki Kościoła, św. Wincentego  a Paulo (27 września), św. Szczepana (26 grudnia),
b) swoim przykładem zachęcają wiernych do modlitwy za żywych i umarłych, do praktykowania wzajemnego przebaczenia oraz do pełnienia innych uczynków miłosierdzia co do duszy i co do ciała,
c) kultywują   parafialne   i   rodzinne   zwyczaje charytatywne, np. Tydzień Miłosierdzia, Dzień Chorych, Dzień Seniora, św. Mikołaja, Wigilię, Opłatek itp
Copyright ©2019 Cyryla i Metodego w Poznaniu www.cyrylaimetodego-poznan.pl
Administrator Artur Mikołajczak Poznań
Liczba odwiedzin:2419