Sakrament Eucharystii  SYNOD ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ
533, § 1. Wyrazem najgłębszej czci wobec eucharystii winien być czynny i owocny udział wiernych w Mszy św., częste i godne przyjmowanie komunii św. oraz adorowanie Najświętszego Sakramentu z największą pobożnością.

534, § 1. Niedzielnemu i świątecznemu obowiązkowi uczestnictwa w Eucharystii zadość czynią ci, którzy biorą w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana zgodnie z wymogami Kościoła.
        § 2 Obowiązek uczestniczenia w Eucharystii spełniają również ci wierni, którzy uczestniczą w Mszy św. wieczornej poprzedzającej niedzielę lub święto nakazane. Za wieczorną należy uważać Mszę św. odprawianą po godz. 16:00.

536,  § 1. Uczestnicy Mszy św. winni zachowywać jednolitą postawę, która jest znakiem jedności członków chrześcijańskiej wspólnoty zgromadzonej na sprawowaniu świętej liturgii, a także wyraża i kształtuje duchowe przeżycia uczestniczących.

   a/ Wierni stoją: od wejścia kapłana aż do kolekty włącznie; podczas śpiewu przed Ewangelią, w czasie Ewangelii, wyznania wiary i modlitwy powszechnej, od wezwania: Módlcie się, aby ... aż do Baranku Boży, z wyjątkiem modlitwy epikletycznej i słów przeistoczenia; w czasie modlitwy po Komunii i zakończenia Mszy św.

   b/ Wierni mogą siedzieć: w czasie czytań i psalmu responsoryjnego, w czasie homilii, w czasie przygotowania darów; w czasie rozdzielania Komunii św. i milczenia po niej.

   c/ Wierni klęczą: w czasie modlitwy epikletycznej i przeistoczenia (wierni klękają na epiklezę, a wstają przed aklamacją po przeistoczeniu); na słowa Oto Baranek Boży; Panie nie jestem godzien; mogą klęczeć lub stać w czasie przyjmowania Komunii św.

       § 2 Osoby w starszym wieku, słabe i chore mogą siedzieć w czasie całej Mszy św.

537 Znakiem pokoju w czasie Mszy św. jest ukłon w stronę najbliższych uczestników lub podanie im ręki. Kapłan może przekazać znak pokoju usługującym lub niektórym wiernym nie opuszczając prezbiterium.

539 § 2. Komunii św. udziela się poprzez podanie Jej wprost do ust. Jeżeli jednak ktoś poprosi gestem wyciągniętej dłoni o Komunię św. na rękę należy mu Jej w taki sposób udzielić.

Sakrament Eucharystii 1

To jest przykładowa treść, możesz ją zamienić własnym tekstem i obrazkami
Copyright ©2019 Cyryla i Metodego w Poznaniu www.cyrylaimetodego-poznan.pl
Administrator Artur Mikołajczak Poznań
Liczba odwiedzin:2413