Nowości

          

          

3.12.2019 rok

Misje: od 23.11.2019

W Wakacje
 - Msze św. w niedziele i święta: 9:00, 10:30, 12:00 i 18:30.
W wakacje - Msze św. w ciągu tygodnia: W poniedziałki rano o 7:30 w
Kaplicy Sióstr oraz od wtorku do soboty wieczorem o godz. 18:30.
- Biuro Parafialne czynne: od wtorku do piątku bezpośrednio po wieczornej Mszy św. (około godz. 19:00).
 zmiany podajemy na bieżąco w niedzielnych Ogłoszeniach duszpasterskich.

 

katecheci, katechizacja 2019

Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 – 2008 stanowi między innymi:  

    279. Katecheza, będąc jedną z uprzywilejowanych form posługi słowa w Kościele, poprzez głoszenie Dobrej Nowiny aktywnie uczestniczy w procesie wszechstronnego rozwoju człowieka. Winna uwzględniać kontekst życia społecznego, kulturowego i politycznego człowieka, do którego jest kierowana (zob. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, 1). Stąd też troska o katechezę jest obowiązkiem wszystkich członków Kościoła. Na terenie Archidiecezji Poznańskiej jest to szczególne zadanie stojącego na jej czele Arcybiskupa Poznańskiego.

280. W Archidiecezji Poznańskiej obowiązują aktualne dokumenty katechetyczne Kościoła powszechnego i lokalnego oraz stosowne dokumenty oświatowe dotyczące lekcji religii w przedszkolach i szkołach.

281. Katecheza w wymiarze dwóch godzin tygodniowo winna być prowadzona w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich, a także w szkołach zawodowych. Ewentualna, wynikająca z nadzwyczajnych okoliczności, rezygnacja z prowadzenia drugiej godziny w tygodniu musi być najpierw zaaprobowana przez Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej.

282. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą władz oświatowych, rekolekcje mogą być zorganizowane w innym terminie.

283. Arcybiskup Poznański, który odpowiada za kierowanie katechizacją na terenie Archidiecezji Poznańskiej (zob. DB 14), zobowiązany jest do:
a) czuwania nad prawowiernością przekazywanej wiary;

b) wydawania norm odnośnie do katechezy (zob. KPK, kan. 774 § 1);
c) ustalania całościowego, szczegółowego i spójnego programu katechetycznego, zintegrowanego z ogólnym Archidiecezjalnym Programem Duszpasterskim i skoordynowanego z planami Konferencji Episkopatu Polski;
d) podtrzymywania i wzbudzania w Archidiecezji Poznańskiej gorliwości w nauczaniu katechetycznym;
e) troski o stosowne przygotowanie katechetów do ich zadań;
f) popierania i koordynacji podejmowanych w Archidiecezji Poznańskiej działań katechetycznych;
g) troski o dostarczenie odpowiednich pomocy katechetycznych, a w razie potrzeby przygotowania katechizmu (zob. KPK, kan. 775 §1).

284. Całością spraw związanych z katechezą w Archidiecezji Poznańskiej kieruje w imieniu Arcybiskupa Poznańskiego Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej. Referat ten utrzymuje stały kontakt z Komisją ds. Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i uwzględnia jej zalecenia.