MEDIA
Redakcje wybranych mediów katolickich działających na terenie Archidiecezji Poznańskiej:
 
Radio Emaus redaktor naczelny: ks. Wojciech Nowicki
 
Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o. o.: 
"Przewodnik Katolicki" redaktor naczelny: ks. Mirosław Tykfer
"Mały Przewodnik Katolicki" redaktor naczelny: s. Ines Krawczyk MCHR
"KNC" (Króluj nam Chryste) redaktor naczelny: Michał Bondyra
"Biblioteka Kaznodziejska" redaktor naczelny: ks. Maciej Kubiak
"List do chorych" redaktor naczelny: ks. Waldemar Hanas
 
TVP Poznań – redakcja programu „Z życia Kościoła”: asystent kościelny: ks. Dawid Stelmach
TVP Poznań - redakcja programu "Słowa Poznania. Otwieramy Pismo Święte": ks. Dawid Stelmach, ks. Maciej Szczepaniak
TVP Polonia – redakcja Mszy św. transmitowanych z Archidiecezji Poznańskiej: ks. Maciej Szczepaniak
 
"Misyjne Drogi" 
Miesięcznik "Msza Święta" 
"Miłujcie się" 
"W drodze"
 
 
 
"Ponieważ Kościół katolicki ustanowiony został przez Chrystusa Pana, aby wszystkim ludziom nieść zbawienie, i wobec tego przynaglany jest koniecznością przepowiadania Ewangelii, przeto uważa on za swój obowiązek głosić orędzie zbawienia również przy pomocy środków przekazu społecznego oraz uczyć ludzi właściwego korzystania z nich.

Kościołowi więc przysługuje naturalne prawo używania i posiadania wszelkiego rodzaju owych środków, o ile są one konieczne lub pomocne w chrześcijańskiej działalności wychowawczej i w każdej jego pracy, podejmowanej dla zbawienia dusz. Zadaniem zaś pasterzy jest takie pouczenie wiernych i kierowanie nimi, by przy pomocy tych również środków zmierzali oni do zbawienia i doskonałości własnej oraz całej rodziny ludzkiej" (Sobór Watykański II, Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli Inter mirifica)
 
"Jednym z głównych zadań ordynariuszy będzie organizowanie działalności duszpasterskiej za pośrednictwem środków społecznego przekazu w skali diecezjalnej, a także parafialnej"(Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu, Instrukcja duszpasterska o środkach społecznego przekazu Communio et Progressio).
Copyright ©2019 Cyryla i Metodego w Poznaniu www.cyrylaimetodego-poznan.pl
Liczba odwiedzin:500